SUOMEN CATAMARAN JA TRIMARAN LIITTO R.Y.

SÄÄNNÖT

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Catamaran ja Trimaran Liitto r.y., ruotsiksi Finlands
Catamaran och Trimaran förbund r.f. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2. Liiton tarkoituksen on:
– edistää ja kehittää monirunkovenepurjehdusta Suomessa,
– valvoa ja edistää monirunkoisten veneiden etuja ja oikeuksia kotimaassa
– toimia monirunkoveneitä ja monirunkopurjehdusta harrastavien seurojen
yhdyssiteenä
– tukea monirunkoveneiden suunnitteliun ja purjehdusominaiuuksien tutkimista ja
kartoittamista, sekä tällaisen tietouden levittämistä.

3. Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto voi järjestää purjehduskilpailuja, näytöksiä,
näyttelyjä ja muita valistustilaisuuksia, sekä harastaa julkaisutoimintaa. toimintansa
tukemiseksi liitto voi järjestää juhlia ja asianmukaisella luvalla arpajaisia, ekä vastaanottaa
lahjoituksia ja avustuksia. Toimintaansa varten liitto voi hallita ja omistaa kiinteätä
omaisuutta.

4. Liiton varsinaiseksi jäseneksi voi lliittyä jokainen hyvämaineinen Suomen kansalainen,
joka haluaa edistää liiton tarkoitusta. Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyäsuomalainen ja myös
ulkomaalainen henkilö.
Yhteisöjäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö, jonka säännöt ja tarkoitus eivät ole
ristiriidassa liiton sääntöjen kanssa.
Jäsenet hyväksyy hallitus.

5. Vuosikokuksessa tekemällään päätöksellä voi liitto kutsua liiton hallituksen ehdottamat
henkiolöt liiton kunniajäseniksi.

6. Liiton venerekisteriin voidaan merkitä monirunkoveneitä, jotka ovat liiton jäsenten,
tai yhteisöjäsenten omistamat ja joilla on Suomen purjehtijaliiton hyväksymän pursiseuran,
venekerhon, tai venekatsastajan katsastustodistus.

7. Liiton puitteissa voidaan muodostaa rekisteröimättömiä jaostoja, tai laivueita
paikallisen toiminnan, tai määrätyn veneluokan, tai erikoisharrastuksen kohentamiseksi.
Hallitus päättää tällaisten jaostojen, tai laivueitten perustamisesta ja laatii myös nille
toimintaohjeet.
Perustettujen laivueitten, tai jaostojen puheenjohtajat saavat osallistua hallituksen
kokouksiin, kuitenkin ilman äänestysoikeutta.

8. Liiton varsinainen jäsen ja kannattajajäsen suorittaa liitolle siihen liittyessään
liittymismaksun ja siitä alkaen vuosittain vuosimaksun.
Liiton yhteisöjäsenen henkilöjäsen, joka haluaa liittyä myös liiton jäseneksi, on vapautettu
liittymismaksusta. Hänen on kuitenkin suoritettava littolle vuosittain niin sanottu alennettu
vuosimaksu. Liiton yhteisöjäsen suorittaa liitolle vuosittain vuosimaksun, joka saadaan, kun
liiton varsinaiselta jäseneltä perittävän vuosimaksun ja ns. alennetun vuosimaksn erotus
kerrotaan yhteisöjäsenen henkiläjäsenten lukumäärällä.
Vuosikokous määrää liittymismaksun, varsinaisen jäsenen ja kannattajajäsenen vuosimaksun ja
alennetun vuosimaksun suuruuden.
Kunniajäsen ei maksa jäsenmaksua.
9. Liiton hallintoelimet ovat sen kokoukset ja hallitus. Liiton nimen kirjoittaa
hallituksen puheenjohtaja, tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä jonkun hallituksen jäsenen
kanssa, tai hallituksen siihen määräämä toimihenkilö yksin.

10. Liiton sääntömääräiset kokoukset ovat vuosikokokus, joka pidetään marraskuussa ja
kevätkokous, joka pidetään huhtikuussa. Ylimääräisen kokouksen kutsuu hallitus koolle tarpeen
vaatiessa, tai milloin 1/5 jäsenistä niin haluaa nimetyn asian käsittelemistä varten.
11. Liiton kokous kutsutaan koolle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta
kiertokirjeellä jokaiselle jäsenelle, tai tiedoituksella jokaiselle jäsenelle lähetettävässä
liiton omassa julkaisussa.

12. Liiton kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi (1) ääni ja
yhteisöjäsenellä jokaisella viisi (5) ääntä. Yhteisöjäsenen äänioikeutta käytää sen
asianmukseisesti valtuuttama edustaja.
13. Kokouksissa suoritettavat äänestykset ovat avoimia ja päätökset tehdään
yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi milloin on kysymys näitten sääntöjen pykälissä 19
ja 20 mainituista asioista. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.
Henkilövaaleissa voidaan toimittaa suljtettu äänestys, milloin joku läsnäolijoista niin vaatii.

14. LIiton toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit on viimeistään tammikuun loppuun
mennessä luovutettava tilintarkastajalle tarkstusta varten. Tilintarkastajien tulee viimeistään
helmikuun viimeiseen päivään mennessä palauttaa tilit hallitukselle lausuntoineen.

15. Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) todetaan kokous päätösvaltaiseksi
2) valitaan kokoukselle puheenjohtaja
3) valitaan kokoukselle sihteeri
4) valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka myös toimivat ääntenlaskijoina
5) todetaan läsnäolevat ja heidän äänimääränsä
6) esitetään hallituksen toimintasuunnitelma tulevalle vuodelle
7) esitellään hallituksen tulo- ja menoarvioehdotus tulevalle vuodelle, sekä
vahvistetaan liittymismaksu, varsinaisen jäsenen ja kannattajajäsenen vuosimaksu, sekä
alenettu jäsenmaksu
8 ) valitaan hallituksen puheenjohtaja parillisina vuosina, tai varapuheenjohtaja
parittomina vuosina erovuoroisten tilalle
9) valitaan kaksi hallituksen varsinaista jäsentä erovuoroisten tilalle
10) valitaan kaksi hallituksen varajäsentä
11) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkstaja
12) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Asioista, joita ei ole mainittu kokouskutsussa voidaan keskustella, mutta ei tehdä
päätöksiä

16. Kevätkokouksesa käsitellään seuraavat asiat:
1) todetaan kokous päätösaltaiseksi
2) valitaan kokoukselle puheenjohtaja
3) valitaan kokoukselle sihteeri
4) valitaan kaksi pöytäkirjan tarkistajaa, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina
5) esitetään hallituksen toimintakertomus edelliseltä vuodelta
6) käsitellään edellisen vuoden tilinäätös, sekä tilintarkastajan lausunto ja
päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta. 7) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle
8 ) käsitellään hallituksen ehdotus tulevan purjehduskauden ohjelmaksi
9) käsitellään muut mainitut asiat

17. Liiton hallitukseen kuuluvat:
1) hallituksen puheenjohtaja
2) hallituksen varapuheenjohtaja
3) neljä hallituksen muuta varsinaista jäsentä
Hallituksen jäsenten toimiaika on kaksi vuotta siten, että’ parillisina vuosina
valitaan puheenjohtaja ja kaksi hallituksen muuta varsinaista jäsentä. Ensimmäisellä kerralla
määräytyvät erovuorossa olevat kaksi hallituksen varsinaista jäsentä arvan perusteella.
Tämän jälkeen eroaminen määräytyy vuoron perusteella. Hallituksen kaksi varajäsentä
valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallitus nimeää keskuudestaa sihteerin ja
taloudenhoitajan. Hallitus nimittää tarvittavat toimihenkilät ja työryhmät.
Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtajan, tai varapuheenohtajan
lisäksi kaksi muuta hallituksen jäsentä. Päätökset tehdään yksinkertaisellä äänten
enemmistöllä. Puheenjohtajan ääni ratkaisee äänten mennessä tasan.
Jokainen yhteisöjäsen on oikeutettu lähettämään yhden edustajan hallituksen
kokouksiin, joissa hänellä ei kuitenkaan ole äänioikeutta.

18. Jos jäsen läiminlyö jäsenmaksunsa, tai toimii liiton edun vastaisesti, voi liiton
hallitus antaa hänelle varoituksen, kieltää häneltä osallistumisen liiton toimintaan
määräajaksi, tai erottaa hänet liitosta. Tämän pykälän mukaisesta hallituksen päätöksestävoi
asianomainen valittaa litton kokoukselle jättämällä asiaa koskevan kirjallinen valitus
hallitukselle kuukauden kuluessa päätöksestä iedon satuaan. hallituksen on otettava asia esille
seuraavassa liiton kokouksessa.

19. Liiton sääntöjen muuttamisesta on tehtävä päätös kahdessä vähintään kuukauden väliajoin
pidettävässä kokouksessa ja on molemmissa kokouksissa vähintään 2/3 annetuista äänistä oltavä
päätöksen puolesta.
20. Liiton purkamisesta päätetään, kuten sääntöjen muuttamisesta on määrätty, mutta
kokousten, joitten tulee olla peräkkäiset. Kokousten välillä tulee olla vähintään kuusi (6)
kuukautta. Jos liitto purkautuu, on sen omaisuus luovutettava monirunkovenepurjehdusta
edistävälle rekisteröidylle yhdistykselle. Päätöksen liiton omaisuuden luovuttamisesta tekee
liiton kokous, joka lopullisesti päättää liiton purkamisesta.

This post is also available in: englanti

 • Tutustu myös näihin sivuihin

  Listaus sivuista, jotka kuuluvat samaan aiheeseen

 • Etsi sivustolta

 • Viimeisimmät uutiset

  Jun 18
  Åland Runt 2024 is approaching

  There are still some days left to make your registration.Information about the race is here.Boats registered so far can be checked and later also the results will be visible here. All multihulls are welcome! This post is also available in: englanti

  » Lue lisää

  Apr 15
  Åland Runt 2024 update

  Now all details have been updated to the info page. Registration is open and we have already first entries on the list. If the dates 2. – 6.7.2024 fit your plans just go ahead and join the merry competition! This post is also available in: englanti

  » Lue lisää

 • Tapahtumakalenteri

  << Jun 2024 >>
  mtktpls
  27 28 29 30 31 1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30
 • Kuvagalleria